Политика на поверителност

Политика за защита на личните данни и използването на “бисквитки”

Сайтът PC-Clinic.bg (наричан последващо Сайт)представлява онлайн платформа, предоставящ възможност за онлайн пазаруване на продукти от различни категории, сервизни услуги и интелектуални услуги.Сайтът предлага и консултации по електронна поща или чрез телефонен разговор с представител на фирмата. Всички предлагани услуги са свързани с обработката на различен вид лични данни на потребителя(наричан последващо Потребител), който е физическо лице и може да е представител на фирма(Юридическо лице), използвани за различни цели, които са уредени в настоящата политика. Нашата Политика за Защита на Личните Данни е неразделна част от Общите Условия.

Дефиниции и терминология

Под лични данни в настоящата политика се има предвид смисъла на този термин, дефиниран в чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът) и означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Термините физическо лице, представител на фирма, представител на юридическо лице, поръчващ, потребител, титуляр на лични данни, субект на лични данни и клиент, използвани в настоящата политика са използвани в смисъл на физическо лице, което е субект на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните),(Регламентът).

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с използваните ресурси чрез Сайта e Пи Си Клиник ЕООД с ЕИК: 204735070, със Седалище гр. Варна, со Планова-1 №272, и Адрес на управление – гр. Варна, ул. “княз Николай Николаевич” №32, тел.: 0884617354.

Длъжностното лице за защита на данни отговаря на всички въпроси на потребители относно обработката и защитата на личните им данни. Всеки потребител на Сайта да се свърже с него чрез имейл на адрес: office@pc-clinic.bg.

Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани са само физически лица – потребители или представители на юридически лица за целите на поръчка и покупка на продукти и услуги от Сайта.

Защитата от неправомерен достъп, обработка и разпространение на личните данни на клиенти и потребители на Сайта, се осъществява посредством съхранение на специализирани сървъри с ограничен физически достъп, като допълнително се използват различни методи за криптиране на част от данните и ограничаване на дистанционния достъп до базата данни с тях, а служителите, имащи достъп и обработващи лични данни се свързват с нея посредством уникални идентификатори с различни нива на достъп. Сайтът използва и SSL криптографски протокол на всички страници където се въвеждат и/или обработват лични данни.

Лични данни подлежащи на обработка

1. Видовете лични данни, които Пи Си Клиник ЕООД обработва са:

1.1. На договорно и пред договорно основание за целите на обработване на заявка и доставка, както и на предлаганите услуги, съгласно Закона за защита на потребителите и Общите Условия на Сайта:

 • Име и фамилия;
 • Адрес за доставка;
 • Телефон за връзка;
 • Имейл адрес;
 • IP адрес.

1.2. На законово основание, когато за осъществяване на плащането се изисква издаването на счетоводен документ – фактура:

 • три имена на поръчващия, когато е физическо лице или на негов представител, когато поръчващият е юридическо лице, МОЛ, лице за контакт;
 • идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК), съгласно изискванията на данъчното законодателство за съставянето на счетоводни документи;

1.3. Данни за плащане (според избрания от клиента метод за плащане)

 • Данни за банкова сметка – титуляр, номер на банкова сметка и обслужваща банка;
 • Наложен платеж – имена на поръчващия, телефонен номер, адрес за доставка, избран куриер.

1.4. Анонимни данни

 • Статистическа информация за общия брой посещения на сайта, изпълнени доставки, приети запитвания за съдействие и оплаквания, събирани и анализирани с цел подобряване на предоставяните от Пи Си Клиник ЕООД услуги и продукти;
 • Бисквитки. Тези бисквитки са необходими за функционирането на сайта и представянето на исканата от потребителя информация в коректен вид, поради което те са винаги включени. Те включват бисквитки, които позволяват потребителят да бъде запомнен в рамките на една сесия, или ако потребителят желае – за всички бъдещи сесии. Те помагат за осъществяване на процеса на пазаруване и подпомагат администраторите на сайта при отстраняване на технически проблеми. Всеки потребител може да промени настройките си за бисквитки по всяко време, като използва настройките за бисквитки на своя браузър. Подробности за политиката на използване на бисквитки може да намерите в раздел : бисквитки(да се сложи линк към въросната страница)

2. Цели на обработката на лични данни:

2.1. Данните от 1.1. за целите на:

 • Обработка на заявки и приемане на поръчки;
 • Изпълнение на договор сключен от разстояние;
 • Доставка чрез куриер или пощенски служби до посочения в поръчката или допълнително заявен от поръчващия чрез Търговския отдел или форма за поръчка адрес за доставка;
 • Фактуриране и плащане;
 • Осъществяване на контакт с поръчващия относно направена поръчка, последваща доставка и уточняване на поръчката;
 • Изпращане на известия за статуса на доставка и възникнали проблеми с доставка;
 • Предоставяне на гаранционно сервизно обслужване;
 • Обработка на постъпили рекламации, жалби, сигнали и искови претенции;
 • Удостоверяване на необходимата съгласно закона минимална навършена възраст на поръчващия за осъществяването на покупка;
 • Обслужване на процеса на поръчка и неговото възстановяване в случай на техническо прекъсване, както и за целите на гарантиране сигурността на Сайта и предоставяните чрез него услуги;
 • Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства;
 • Проследяване на предишни поръчки на потребителя и техния статус.

2.2. Данните от 1.2. за целите на:

 • Издаване на счетоводен документ (фактура) съдържаща задължителните по закон реквизити, в случай че издаването му е необходимо по закон или изрично се изисква от Поръчващия.

2.3. Данните от 1.3. за целите на:

 • Удостоверяване на постъпили плащания, направени чрез банков превод, банкова карта или наложен платеж;
 • Възстановяване на суми (при упражнено право на отказ от доставка или рекламации).

2.3. Данните от 1.4. за целите на:

 • Стaтистически aнaлиз на общия брой посещения на сайта, изпълнени доставки, приети запитвания за съдействие и оплаквания;

3. Трети лица, на които предоставяме Вашите лични данни:

 • Куриерски фирми и пощенски служби, осъществяващи доставката на потвърдени поръчки чрез Сайта;
 • Доставчици на платежни услуги за целите на осъществяване на плащане или възстановяване на суми при упражняване на право на отказ на продукт;
 • Счетоводство – за счетоводни цели, съгласно изискванията на законодателството;
 • Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
 • Външни сервизи в случаите, в които производителят изисква гаранционното обслужване да се извършва от конкретен сервиз на територията на Република България.

По отношение на личните данни на физически лица, които предоставяме на посочените трети лица, Пи Си Клиник ЕООД изисква и следи те да прилагат всички необходими технически и организационни мерки за защита на предоставените им от дружеството данни, според изискванията на Регламентът – (ЕС) 2016/679 и на Българското Законодателство.

4. Личните данни на физически лица се обработват и съхраняват за следните срокове:

 • Данни, обработвани за целите на сключването и изпълнението на договора за покупка от разстояние – предвидените от българското законодателство давностни срокове за предявяването на искове;
 • Данни, обработвани за счетоводни цели – предвидените от българското законодателство – Закон за счетоводството и ЗДДС;
 • Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му чрез писмено заявление, отправено до Пи Си Клиник ЕООД на адреса на управление на дружеството или по друг изрично посочен начин допустим от закона.

След изтичане на посочените по-горе срокове, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече.

Изключение: Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до приключването му.

5. Права във връзка с личните данни на физическите лица:

 • Право на достъп, включително право на копие от данните в процес на обработка:

По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които Пи Си Клиник ЕООД съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин.

 • Право на коригиране на неточни лични данни:

Всяко физическо лице има право да поиска коригиране на личните му данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да се направи през профила му в Сайта или като се обърне към Пи Си Клиник ЕООД с писмено искане, след надлежно удостоверяване на неговата самоличност.

 • Право на изтриване (“Право да бъдеш забравен”) в следните случаи:

При отпадане на необходимостта от обработка;
При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
При установена незаконосъобразна обработка на данни;
При законово задължение за изтриване на данните.

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи дори и след надлежно удостоверяване на самоличността на субекта на личните данни, в който случай той бива уведомен за това незабавно.

 • Физическо лице има право да поиска ограничаване на обработването, когато:

се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, то поиска тяхното ограничено обработване; или
съществува или е възникнала необходимост от обработка на данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на лицето; или
е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законосъобразни.

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, Пи Си Клиник ЕООД съобщава за това на всеки получател – трето лице, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 • Право на преносимост на машинно четими данни:

Личните данни се предоставят директно на субекта им;
При искане от страна на субекта и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по негов избор.

 • Право на субекта на данните да възрази срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Субекта на лични данни има право да възрази срещу обработването на неговите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора. Пи Си Клиник ЕООД няма да продължи да обработва личните му данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата на субекта на данни или поради съдебни спорове и други процесуални и извън процесуални действия по уреждане на спорове/претенции.

 • Право на субекта на данни да възрази срещу директния маркетинг:

Всеки субект на лични данни има право да възрази срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

 • Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Всеки субект на лични данни има право на жалба пред Комисията за защита на лични данни, ако смята че личните му данни се събират, обработват и съхраняват незаконосъобразно. Правото на жалба се упражнява на адрес: Бул. “Проф. Цветан Лазаров” 2, 1592 София, Tel. +359 2 9153580; на e-mail:kzld@cpdp.bg и чрез website: https://www.cpdp.bg

 • Право на оттегляне на предоставеното съгласие.

Оттеглянето на съгласие за директен маркетинг и реклама се извършва чрез изпращане на уведомление на посочения в съобщението за директен маркетинг и реклама адрес за отказ;
Съгласие за достъп до Профил в сайта се оттегля чрез промяна на паролата за достъп до сайта.

При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Пи Си Клиник ЕООД, която можете да получите в офиса на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице за зашита на данните. Отговор на Ваше запитване ще получите в законовия едномесечен срок от получаване на писменото искане.

6. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Пи Си Клиник ЕООД не използва методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или профилиране. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране може да се осъществява от доставчици на финансови услуги. Моля запознайте се с техните политики за обработка на лични данни.

7. Промени в политиката за сигурност на данните.

Политиките на Пи Си Клиник ЕООД за защита на личните данни на потребителите на сайта се променят с времето в зависимост от изменението на правната рамка (приложимия закон) и изменение в обстоятелствата. Когато такива промени се наложат, те се публикуват в съответната рубрика на сайта и всички потребители биват уведомени за тях. В случай че се наложи значителна промяна в начина на обработване на личните данни на потребителите, Пи Си Клиник ЕООД ще уведомява всички засегнати лица преди промяната в политиките да влезе в сила, а където е необходимо, ще поиска и изрично съгласие от субектите на лични данни.

Scroll to Top