Общи условия

Конфиденциалност на данните

Пи Си Клиник ЕООД гарантира конфиденциалността на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно:

 • Установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане.
 • Установяване на контакт с клиента за потвърждение и уточняване на детайли около ремонта на извън гаранционна техника.
 • Установяване на контакт с клиента при случаи, които изискват допълнителна информация от страна на клиента и не са предоставени при първоначалното приемане на заявка.
 • Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

Съгласие за покупка

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Пи Си Клиник ЕООД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от Пи Си Клиник ЕООД и натискане на бутона „изпрати“. Приемайки общите условия, потребителят декларира, че е прочел и се е запознал с допълнителните материали и документация, прилежащи към съответния модел в онлайн магазина (бутонът „Документация“), уточняващи промоционални оферти, гаранционни условия и особености в гаранционната политика, както и такива, касаещи аксесоари и консумативи, когато такива са налични.

Стартиране на поръчка

Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден, или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението и ще започне съответно в началото на следващия работен ден или първия работен ден от следващата работна седмица. При евентуална промяна на стойността на поръчана стока от страна на Пи Си Клиник ЕООД в периода между изпращането на поръчката и стартирането и, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

Промяна или отказ от поръчка

Клиентът има правото да промени поръчката си, или да се откаже от нея не по късно от 16:30 часа в рамките на същия работен ден, считано от момента на потвърждаването и.

При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. Ако има повече от една поръчка в рамките на работния ден, но не по късно от 16:30, то всички обработени поръчки се изпращат едновременно. Издадена фактура и приемо-предавателен протокол, както и гаранционна карта (ако е приложимо), придружават поръчаната стока, като документите може да бъдат в отделен плик. При отказ от поръчка, който е получен след 16:30 часа на същия работен ден, в който е направена поръчката, когато поръчаната стока все още не е приета от куриер за изпращане, издадената фактура и приемо-предавателният протокол се унищожават. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата. При отказ от поръчка не попадащ в описаните случаи клиентът си запазва правото на отказ от получаване на пратката, като транспортните разходи са за негова сметка.

Проследяване на пратка

Пи Си Клиник ЕООД има ангажимента да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да получи номер за проследяване, да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката, като това се извършва по смисъла на политиката за конфиденциалност на данните. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания, Пи Си Клиник ЕООД се задължава да уведоми потребителя, веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност. В случай на загуба или повреда от страна на куриерската компания, Пи Си Клиник ЕООД се задължава да изпрати повторно пратката. Повредената или счупена стока се изпраща задължително обратно в Пи Си Клиник ЕООД.

Получаване на пратка

Потребителят получава заявените стоки на посочения адрес за доставка, или посочения офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителят получава стоките с прилежащ комплект документи: фактура и приемо-предавателен протокол (гаранционна карта).

Отказ от получаване на пратка

Потребителят има право да се откаже от договора и да върне стоката в рамките на 15 календарни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, като разходите по обратното транспортиране са за сметка на потребителя. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталиран допълнителен софтуер, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката. Потребителят има право да се откаже от получаване на стоката по смисъла на точката за отказ от поръчка, когато същата е вече приета от куриер, като за целта заплаща транспортните разходи в двете посоки.

При отказ, моля свържете се с нас по удобен за вас начин.

Пи Си Клиник ЕООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно чл. 50 от ЗЗП.

Дефиниция на продавач, производител, потребителска стока и ремонт

В тази секция се дефинират понятията продавач, производител, потребителска стока, ремонт и поправка на потребителски стоки.

Чл. 104. (1) Продавач е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и възоснова на договор за продажба продава потребителски стоки.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Производител е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на територията на Европейския съюз или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.

(3) Потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба – обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата.

(4) Поправка или ремонт на потребителска стока е привеждането и в съответствие с договора за продажбата, когато има несъответствие между тях.

Гаранционни условия и рекламация

Търговската гаранция от онлайн магазин pc-clinik.bg се предоставя от Пи Си Клиник ЕООД. Предявяването на рекламации, се извършва само на адреса на Пи Си Клиник ЕООД: гр. Варна, ул. „Kняз Николай Николаевич“ №32.

Пълни гаранционни условия

Закон за защита на потребителите( ЗЗП )

Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

Чл. 122. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.


(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.


(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с друга такава или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.


(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока.Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Потребителят да е предоставил на Пи Си Клиник ЕООД покупните документи за стоката, а именно: оригинал или копие от оригиналната фактура плюс оригинал или копие от касовата бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Пи Си Клиник ЕООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Пи Си Клиник ЕООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Пи Си Клиник ЕООД, рискът от случайното и повреждане се носи изцяло от потребителя.

Гаранционите условия важат на територията на Република България с изключение на случаите, в които е изрично упомнето, че продуктът притежава международна гаранция и нейния период на давност.

Рекламацията се предявява пред служител на Пи Си Клиник ЕООД или пред упълномощено от него лице.

Рекламации относно закупени от Пи Си Клиник ЕООД стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал.2 от ЗЗП.

Поддръжка и профилактика

Почистване от неправилна поддръжка (замърсяване, натрупана прах, заливане или намокряне на техниката с течност и др.) не са включени в гаранцията на преносимата апаратура. Ако вентилаторът работи добре, това означава, че при нормални условия, апаратурата няма да прегрява. Голям брой проблеми свързани с прегряваща апаратура се решават като преместите устройството на място, където входът и изходът за вентилация няма да бъдат блокирани. Трябва да сте сигурни, че той няма да се задръсти с прах, а ако това се случи, почистването на вентилатора е от първостепенна важност. Носете вашето преносимо устройство периодично за профилактика (в зависимост от средата, в която използвате устройството), като се препоръчва това да се извършва между 6 и 12 месеца в оторизиран сервиз. Тази услуга е платена. Батерията е консуматив и гаранционният и срок е упоменат в гаранционната карта.

Пи Си Клиник ЕООД може да възстановява в гаранционен срок само продаден софтуер на потребителя от Пи Си Клиник ЕООД. Продаденият софтуер на потребителя от Пи Си Клиник ЕООД трябва да е описан задължително във фактурата за продажба. Ако във фактурата за продажба не е описано изрично, че Пи Си Клиник ЕООД продава софтуер на потребителя, това означава, че е продаден само хардуер. Тогава сервизната гаранционна поддръжка се поема само за хардуера описан във фактурата. Пи Си Клиник ЕООД не носи по никакъв начин отговорност за потребителската информация на клиента.

Случаи, в които потребителят не може да се откаже от закупената стока(и)

Чл. 57. (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., нов, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)
Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние, или от договора извън търговския обект не се прилагат в следните случаи:

 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя с потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя, или съобразно неговите индивидуални изисквания (в това число направени индивидуални поръчки, за продукт/и със статус “с предварителна поръчка”);
 • за доставка на запечатани звукозаписи, или видеозаписи, или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
Scroll to Top